Religia w Rosji

Rosja jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem etnicznym, zamieszkują ją różne ludy i grupy etniczne. Według różnych danych, struktura wyznaniowa społeczeństwa przedstawia się w odmienny sposób. Znaczna większość rosyjskich obywateli to chrześcijanie, z czego większość stanowią prawosławni. Prawie wszyscy wyznawcy prawosławia należą do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jednak liczba osób, które biorą czynny udział w życiu duchowym jest niska, szacuje się, że wynosi ona maksymalnie 20%. Rosyjska Cerkiew Prawosławna obejmuje swym zasięgiem większość parafii na terenach Rosji, Litwy, Ukrainy oraz innych państw byłego ZSRR. Chrześcijaństwo w obrządku wschodnim zostało przyjęte przez księcia Włodzimierza I w 988 roku. Początkowo siedzibą Kościoła prawosławnego był Kijów, jednak w 1299 roku siedziba ta została przeniesiona do Włodzimierza. Niedługo potem, w 1325 roku stolica Kościoła została przeniesiona do Moskwy. Kościół wschodni długo czekał na uniezależnienie się od Konstantynopola, nastąpiło to w roku 1448. Głowa Kościoła prawosławnego tradycyjnie, od czasów Jowa, nosi tytuł patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Językiem obowiązującym podczas nabożeństw prawosławnych jest cerkiewnosłowiański. Wszystkie święta obchodzone są według kalendarza juliańskiego. Nieznaczny procent chrześcijan na terenie Rosji stanowią katolicy i protestanci. Około 10% obywateli to wyznawcy islamu. Znaczna część Rosja to osoby, które są wyznawcami światopoglądu nieodwołującego się do pojęcia Boga lub bóstw. Liczba ateistów, agnostyków i buddystów wynosi 25-50% według różnych danych. Wyznawcy poszczególnych religii zajmują określone terytoria. Największy odsetek wyznawców islamu notuje się na północnym Kaukazie, w zachodniej Syberii oraz na Powołżu. Buddyzm praktykowany jest od wieków w trzech regionach Rosji: w Kałmucji, Tuwie i Buriacji. Do tej pory w Jakucji i Czukotce spotyka się ludzi, którzy wyznają szamanizm. Nawet wielowiekowe panowanie chrześcijaństwa nie było w stanie wyeliminować najstarszych, praktykowanych od wieków ludowych wierzeń.

About the author /


Related Articles